Garantii si service

Politica de garanție

 

Toate produsele comercializate de NotebookGSM beneficiază de garanție comercială limitată, în conformitate cu cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, și cu politica comercială a producătorilor. 

Termenul de garanție comercială asigurat de către NotebookGSM (în continuare:  „Magazin Online”) pentru un produs nou sau second hand poate varia între 1 lună și 3 ani. (În cazul unei defecțiuni, produsul acoperit de termenul de garanție comercială acordat de producătorul acelui produs poate fi predat și în rețeaua națională a producătorului.) Termenul de garanție comercială a produselor se consideră de la data menționată în Certificatul de Garanție și Conformitate precum și în dovada ce atestă achiziția produsului respectiv (chitanță, bon fiscal ori factură fiscală; în cazul în care plata s-a efectuat prin transfer bancar – OP - este necesară și o dovadă a plății ce însoțește factura fiscală) care atestă vânzarea.

Garanția se acordă la prezentarea produsului împreună cu dovada ce atestă achiziția produsului respectiv (chitanță, bon fiscal ori factură fiscală; în cazul în care plata s-a efectuat prin transfer bancar – OP - este necesară și o dovadă a plății ce însoțește factura fiscală), Certificatul de Garanție și Conformitate, care atestă achiziționarea bunului și întreaga documentație aferentă. Consumatorul trebuie să informeze Magazinul Online despre apariția lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 săptămâni de la data constatării acesteia.

Toate costurile privind garanţia comercială se suportă de către Magazinul Online, pe durata Perioadei de garanție contractuală. Garanția asumată în mod voluntar de Magazinul Online expiră în toate circumstanțele la sfârșitul Perioadei de garanție contractuală.

Această garanție contractuală constituie garanția completă și exclusivă asumată de magazinul online pentru Produs. Magazinul Online nu este obligat de nicio altă garanție implicită sau expresă direct către client.

În cazul în care Produsul a fost achiziționat de către client în calitate de non-consumator, Magazinul Online nu își asumă niciun fel de garanție sau orice altă responsabilitate, fie expresă sau implicită, cu privire la utilizarea în condiții normale sau calitatea Produsului.

Garanția de conformitate se aplică doar Consumatorilor definiți conform Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: „Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor care intră sub incidență prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”.

Limitări şi excluderi ale Garanţiei şi Conformităţii

Magazinul Online poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproportionată în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile tinand cont de valoarea produsului fara defect sau de importanta lipsei de conformitate si dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator.

 

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minora. Dacă Magazinul Online nu constata existența unui defect pentru care se angajează în răspunderea acestuia, rezultă că situația este o solicitare nejustificată de acordare a garanției, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanță/oră.

Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

Garanția nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucțiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentația însoțitoare și cum au fost prezentate la predarea produsului.

Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicații, software etc.) nu fac obiectul garanției, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare.

Nu se acordă garanție pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuații/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesivă, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.).

Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos (cu excepția cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trăznet, inundație, foc etc.

Garanția se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenții din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

Garanția se pierde dacă tipul sau seria de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile.

Garanția nu acoperă în nici o situație eventualele pierderi de informații datorate defectării produselor, iar furnizorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. În acest sens se recomandă cumpărătorilor să beneficieze de un sistem de salvare periodică a programelor sau datelor importante. Înainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, efectuați copii de siguranță ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurată prin condițiile de garanție: pierderea datelor în urma intervenției în service sau în urma unor defecte ale mediilor de stocare (unitate hard-disc, unitate optică, flash drive etc.) nu poate fi imputată Magazinului Online.

Garanția comercială limitată a produselor comercializate de Magazinul Online indiferent de termenul oferit de producător, nu acoperă următoarele:

  • uzura normală a produsului (incluzând, dar fără a se limita la acestea, uzura lentilelor de cameră, a acumulatorului sau a afișajului, etc.);
  • defectele cauzate de manevrarea brutală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defectele cauzate de obiecte ascuțite, de îndoire, comprimare sau cădere, etc.);
  • defectele sau stricăciunile cauzate de utilizarea incorectă a produsului, inclusiv de utilizarea contrară instrucțiunilor date de producător;
  • defectele sau presupusele defecte cauzate de utilizarea produsului cu produse, accesorii, software și/sau servicii care nu sunt create sau furnizate de producător, și nici defectele cauzate de utilizarea produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput;
  • garanția comercială limitată încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost deschis, modificat sau reparat de o altă entitate decât centrele autorizate de service, dacă este reparat cu piese neautorizate sau dacă numărul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului au fost îndepărtate, șterse, au devenit greu lizibile sau au fost modificate în orice fel;
  • garanția comercială limitată încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost expus la umezeală, la condiții extreme din punct de vedere termic sau al altor factori de mediu, la treceri bruște de la o stare termică sau de mediu la alta, la coroziune, la oxidare, daca a intrat în contact cu alimente, cu lichide sau cu produse chimice, sau dacă a fost depozitat în condiții neconforme cu cele specificate de producător.

 

Vă recomandăm să păstrați ambalajele originale pentru situația în care aveți nevoie să trimiteți/aduceți în garanție produsul la unitatea de service.